Till sidans innehåll

Utredning: en hållbar lärarutbildning

Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) har överlämnat sitt betänkande. Utredningen föreslår en lärarutbildning med en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna och ett antal tydliga inriktningar.
 
Två nya yrkesexamina, grundlärare och ämneslärare, föreslås ersätta den nuvarande lärarexamen. Detta innebär att samtliga universitet och högskolor som vill bedriva lärarutbildning kommer att få ansöka hos Högskoleverket om rätt att utfärda de nya examina.
 
Bakgrunden till utredningen är att nuvarande utformning av lärarutbildningen, med en enda gemensam lärarexamen, härrör från en reform år 2001. Utbildningen har i flera utvärderingar fått kritik för bland annat bristande vetenskaplig grund, alltför stor valfrihet för de studerande och för att viktiga kunskapsområden saknas.
 
Modersmål och minoritetsspråk
Utredningen har tittat på hur examensbeskrivningen i modersmål bör utformas inom lärarutbildningens ram för att täcka behovet av lärare i minoritetsspråk i grundskolan och i gymnasieskolan. Utredningen har också fått i uppdrag att lämna förslag på hur utbildningen kan göras attraktiv så att lärarbehovet täcks.
 
Utredningen konstaterar att utbildningen av lärare i modersmål bör återupptas, och den alternativa ingången till ämneslärarutbildning användas för denna utbildning. Ett  ämnesdidaktiskt centrum får i uppdrag att stödja utbildningen.
 
Varje nationellt minoritetsspråk tilldelas som särskilt ansvar till ett lärosäte och detta ansvar måste åtföljas av resurser för att bygga upp en tillräcklig vetenskaplig grund.
 
Kunskaper i minoritetsspråken ska vara meriterande vid ansökan till högre studier, särskilt för lärarutbildning. Möjligheter att inrätta preparandutbildningar bör övervägas för att förbättra rekryteringssituationen i språken.
 
Läs utredningen
Klicka på dokumenten nedan för att läsa utredningen. Kapitel 3.3.12 (sidorna 297-301) tar upp de nationella minoritetsspråken.