Till sidans innehåll

Unga romers situation – en intervjustudie

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers livssituation. Denna rapport har tagits fram som ett underlag till det slutbetänkande som Delegationen redovisar för regeringen i december 2009.
 
Den första delen av studien utgörs av djupintervjuer med unga romer om utbildning, arbete och framtid. Därefter följer en enkätstudie med företrädare för ett urval kommuner om det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år med fokus på unga romer. Den tredje delen av rapporten ger en kort bakgrund till det kommunala uppföljningsansvaret och kunskapsläget om unga utanför skola och arbete.
 
Det saknas statistik över unga romer i Sverige vilket betyder att vi inte har någon samlad bild över hur utbildningsnivå, arbetsmarknad och hälsa ser ut för romska ungdomar i jämförelse med andra ungdomsgrupper. En annan utmaning är att variationen är stor bland Sveriges romer; det finns romska grupper som funnits i Sverige i 500 år men även nyanlända romer. Deras respektive situation, förutsättningar och behov ser olika ut.
 
Rapporten ger bild av omständigheter som formar unga romers livssituation
Resultatet i rapporten ger trots detta fördjupade kunskaper om målgruppen. Det insamlade materialet ger en bild av de specifika omständigheter som formar unga romers livssituation.
 
Utmärkande för studien är att unga romer själva kommer till tals om sin egen livssituation. Majoritetssamhällets förhållande till romer präglas fortfarande av stereotypa föreställningar. Samtidigt befinner vi oss i en förändringstid där romer organiserar sig i en mycket större utsträckning än tidigare. Detta är något Ungdomsstyrelsen kan se genom deras uppdrag att fördela statsbidrag till nationella minoriteter. Dessutom har vi en minoritetslagstiftning som bryter ny mark och i en färsk proposition föreslås en fördjupning och utveckling av den nationella minoritetspolitiken. Tydligast kanske ändå förändringarna avspeglas i unga romers berättelser. När de berättar om vilka erfarenheter som har präglat deras livsval och strategier så tränger ett ljus av framtidstro fram.
 
Läs rapporten
Klicka på dokumentet nedan för att läsa hela rapporten.
 
 

FiltypFilStorlek
PDF Unga romers situation – en intervjustudie 601.22 Kb