Till sidans innehåll

Vänersborg

Äldreomsorgen i Vänersborgs kommun startade i mars 2008 i projektform en mångkulturell mötesplats. Projektet "Träffpunkt Torpa" vänder sig till äldre och anhörigvårdare med invandrarbakgrund. En del i detta projekt är också att aktivt arbeta för att nå våra romska kommuninvånare.
 
Bakgrund och behov
Torpaområdet är det bostadsområde i kommunen som har flest invånare med annan etnisk och kulturell bakgrund. Det finns idag ett 50-tal familjer (cirka 250 personer) med romsk bakgrund boende i kommunen och i flera av hushållen bor även äldre familjemedlemmar.
 
Många äldre lever isolerade inom familjen och i sin egen kultur och man saknar kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället. 
 
Av olika skäl väljer man att stå utanför äldreomsorgen och därför har kommunen svårt att nå ut med insatser till äldre som har ett begynnande omvårdnadsbehov men också att förmedla information kring äldrefrågor.
 
Syftet med träffpunkten är att erbjuda äldre en möjlighet till social samvaro och stimulans utifrån de specifika språkliga och kulturella behov som finns i området.
 
Vår förhoppning är också genom att erbjuda avlastning för den äldre, möjliggöra för yngre anhöriga att söka sig ut till arbetsmarknad eller utbildning. Medarbetarna på träffpunkten ska också förmedla kommunal information och medverka i integrationsarbetet.
 
Att nå den romska familjen
Till träffpunkten har det anställts en person med romsk bakgrund vilket har blivit en mycket värdefull resurs för verksamheten. Hon delar den romska kulturen och språket, samtidigt som hon också är väl förtrogen med det svenska samhället och kan därför fungera som en brygga ut mot de romska familjerna. Dessutom kan hennes anställning inom en kommunal verksamhet fungera som en förebild för andra romer.

Vi har idag ett bra samarbete med flyktingsekreteraren i vår kommun. Andra samverkanspartners är hemtjänst, hemsjukvården, biståndsenheten och anhörigsamordnaren där vi kan hjälpa till att tolka vid behov i möten mellan besökare och kommunens verksamheter. Tyvärr finns idag ingen aktiv romsk förening i kommunen som vi kan samverka med.
 
Romer på träffpunkten
Projektet har visat på svårigheterna att nå ut till våra äldre romska kommuninvånare. Därför måste vi arbeta mer aktivt med vår uppsökande verksamhet. Det tar tid att skapa förtroendefulla relationer och att vara en "dörröppnare". En mycket viktig länk i detta uppsökande arbetet med att motivera andra romer, är vår medarbetare som själv har en romsk bakgrund.
 
På träffpunkten träffar man också andra besökare med invandrarbakgrund vilket har varit positivt för att skapa ett öppnare sinne och tanke för andra seder och kulturer.
 
Under 2009 kommer vi att fortsätta utveckla metoder och insatser för att försöka integrera fler romer till vår verksamhet på träffpunkt Torpa, bland annat genom utökad uppsökande verksamhet, lättare svenskundervisning, informationstillfällen kring olika teman, till exempel äldresköterskan, fallprevention, hörcentralen etc.
 
Mer information
För mer information om projekt Träffpunkt Torpa kontakta:
Eva-Lena Nilsson
Projektledare
Telefon: 0521-72 20 34    
E-post: evalena.nilsson@vanersborg.se