Till sidans innehåll

Studier och litteratur av och om romer

Här har vi samlat ett urval av forskning av och om romer. För mer information, klicka på länkarna till höger.
 
Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet
Centrum för multietnisk forskning är ett tvärvetenskapligt forum för studiet av kulturella och sociala fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv. Till forskningsområdet hör etniska relationer och processer i mångkulturella samhällen samt kulturella och samhälleliga effekter av internationell migration.
 
Centrum för multietnisk forskning genomför Romsk kultur, en kurs som syftar till att återge en bild av romer och resande som sträcker sig bortom de vardagliga stereotyperna samt att ge de berörda grupperna en egen röst i det akademiska forumet. Kursen omfattar 7,5 hp.
 
LIBRIS
Avdelningen för LIBRIS ansvarar för drift och utveckling av nationella system inom biblioteksområdet. LIBRIS omfattar bland annat funktioner för sökning, katalogisering och fjärrlån (lån mellan bibliotek). På LIBRIS får man för närvarande cirka 1.000 träffar på romska artiklar.
 
Patrin
Patrin är en webbjournal som är avsedd för romsk kultur och historia. Patrin synliggör även den romska kampen för frihet och värdighet.
 
Romani Archives and Documentation Center, RADOC
RADOC finns på University of Texas. De har en av de största samlingarna i världen vad gäller böcker och artiklar av och om romer. Arkivet består av 10.000 böcker, fotografier och inspelat materal.
 
Romani studies institute, RSI
RSI vill öka kunskapen om romer och de sociala processer som format relationerna mellan romer och majoritetssamhället förr och nu. RSI koordinerar samverkan mellan universitet, högskolor, folkhögskolor och grundskolor, såväl i Sverige som internationellt.
 
Myndigheter, forskare, studenter, elever och allmänhet kan få information och stöd av RSI. De arbetar med att utveckla plattformar för romska aktörer att verka utifrån för en större, mer generell samhällsetablering, där delaktighetsperspektivet ses som helt avgörande.
 
ROMLEX
ROMLEX är ingen vanlig romsk ordbok. Den innehåller 25 variteter och dialekter av romani med översättningar till framförallt engelska men även andra europeiska språk.
 
Språkrådet
Eftersom romska (romani chib) är ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk, har Språkrådet som en av sina uppgifter att arbeta med det. Rådet ska bland annat ge rekommendationer till översättning av begrepp som beskriver det svenska samhället, ge råd i frågor om romska, till exempel om textskrivande, lexikon och språklitteratur, utarbeta svensk-romska ordlistor inom olika samhällsområden och anordna språkvårdsseminarier.
 
Södertörns högskola
Södertörns högskola har en 7,5-poängskurs i romernas historia.
  
University of Heartfordshire, UH
UH är ett engelskt universitet som publicerat en rad studier av och om romer.