Till sidans innehåll

Diskriminering

Under århundraden har romernas tillvaro i Sverige präglats av diskriminering och utanförskap. Övergrepp mot romer i form av fördrivning, tvångsförflyttning, näringsförbud, invandringsförbud, tvångssterilisering och tvångsassimilering har förekommit. Detta har inneburit att det än i dag finns en misstro mot myndigheter bland många romer.
 
Sedan 1970-talet har staten fört dialog och samverkat med romska företrädare i syfte att förbättra situationen för romer i Sverige. Trots detta är diskriminering och utanförskap fortfarande en verklighet för många romer.
 
De svårigheter många romer möter är omfattande, trots de åtgärder som genomförs för att förbättra situationen. Romer som grupp är särskilt utsatta för diskriminering; det råder ojämlikhet mellan romer och den övriga befolkningen inom så gott som alla livets centrala områden, såsom i skolan, i yrkeslivet, på fritiden och på bostadsmarknaden.
 
Vad är diskriminering?
Diskriminering kan kort beskrivas som olika behandling av lika fall. Diskriminering sker när en person behandlas sämre än en annan i en jämförbar situation.
 
Alla människor har en etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller ras.
 
Exempel på diskriminering kan du läsa om i länken "Vad betyder diskriminering" i menyn till vänster.
 
 
[Källor:
1) En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009.
2) Diskrimineringsombudsmannen, DO.]