Till sidans innehåll

Modersmål

Det är viktigt att alla barn i Sverige får kunskap om de nationella minoriteternas historia och om deras kultur, språk och religion. Därför ingår det i skolans läroplaner att kunskap ska ges om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
 
Modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning har stor betydelse när det gäller att stödja och stärka minoritetsspråken. Skolverket har i uppdrag att följa utvecklingen av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning för de nationella minoriteterna.
 
Myndigheten för skolutveckling arbetar med att utveckla verktygen för modersmålsundervisning på bland annat romani chib. Statens skolverk har fått ett regeringsuppdrag att göra en fördjupad studie av romska barns och ungdomars situation i den svenska skolan.
 
Regeringsuppdrag
2006 gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra en fördjupad studie av situationen för romer i den svenska skolan. Studien har genomförts som fallstudie i Göteborg, Linköping, Malmö, Norrköping och Stockholm.
 
I uppdraget omfattades följande frågor:

 1. En kartläggning av kommunernas insatser för att förbättra skolsituationen för romska barn i grund- och gymnasieskolan.
   
 2. En belysning av situationen för romska barn inom grund- och gymnasieskolan och då särskilt utifrån skyddet för nationella minoriteter och historiska minoritetsspråk samt skyddet mot diskriminering.
   
 3. Åtgärder för att öka kommunernas förutsättningar att informera om de rättigheter som romer och andra nationella minoriteter har.
   
 4. Både ett barn- och könsperspektiv ska beaktas, bland annat för att undersöka om romska pojkars och flickors skolsituation ser olika ut.
   
 5. Samråd med företrädare för romska organisationer ska ske och med berörda myndigheter. Romernas upplevelser av utbildningssituationen och behov av stöd samt insatser som kan främja romers rätt till utbildning på lika villkor ska särskilt uppmärksammas.