Till sidans innehåll

Om delegationen för romska frågor

Delegationen för romska frågor inrättades av regeringen i februari 2007. Delegationen har i uppdrag att vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romernas situation i Sverige, vilket är utgångspunkten i Sveriges internationella åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna.
 
Syftet med uppdraget är att främja romernas rättigheter och bidra till att bryta romernas kulturella, politiska och sociala marginalisering.
 
Dialog och samråd
Delegationen för romska frågor arbetar i dialog med romska företrädare, bland annat i en referensgrupp med representanter från hela landet.
 
Delegationen samarbetar också med bland andra följande organisationer:

  • Diskrimineringsombudsmannen, DO
  • Barnombudsmannen, BO
  • Skolverket
  • Forum för levande historia
  • Delegationen för mänskliga rättigheter
  • Språkrådet
  • Socialstyrelsen
  • Sveriges Kommuner och Landsting 

Huvuduppdrag
Delegationen har till uppgift att utreda romernas situation i Sverige. Det sker genom att inhämta, sammanställa, analysera och redovisa erfarenheter och kunskap som finns på området. Delegationen ska lämna förslag på hur romernas livsvillkor i samhället skall kunna förbättras.

Delegationen ska främja och stödja kommunala projekt och verksamheter som syftar till att förbättra romernas situation.
 
I uppdraget ingår att informera och sprida kunskap om romer och romernas situation i Sverige. Delegationen ska uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter och kommuner, arrangera konferenser och seminarier samt delta i internationellt samarbete i romska frågor.
 
En del av delegationens uppdrag är att stödja kommunala aktiviteter. Det sker genom att bland annat sprida kunskap om vad som sker i olika kommuner och att stimulera nätverksbyggande mellan kommuner.
 
Under rubriken Kommunkaktiviteter söker vi goda exempel från kommunerna.
 
Tidsbegränsat uppdrag
Delegationens uppdrag är tidsbegränsat och ska resultera i en utredning, som ska innehålla förslag på hur arbetet för att förbättra romers situation ska fortsätta efter det att delegationen har avslutat sitt uppdrag. Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 31 december 2009.
 
Delegationens arbete ersätter inte de ansvarsområden och uppdrag statliga myndigheter, landsting, kommuner, institutioner och organisationer har och som syftar till att förbättra romernas situation.