Till sidans innehåll

Södertälje

Inom ramen för Equalprojektet Romer i Sverige från syd till nord har Södertälje kommun samarbetet med riksorganisationen Roma International i delprojektet Greppa Livet.
 
Equalprojektet avslutades den 30 september 2007. Södertälje kommun arbetar för att implementera delar av metoderna. Detta är inte fullständigt löst ännu, men upplägget är att ett samarbete ska etableras mellan Södertälje kommun, den nystartade lokala romska föreningen (tillhör ingen riksorganisation) och studieförbundet ABF.
 
Södertälje jobbar för tillfället på de organisatoriska lösningarna. Samtidigt har kommunens demokrati- och mångfaldsberedning (under kommunstyrelsen) gett förvaltningen i uppdrag att lämna ett underlag om en fortsatt behovsanalys i den romska befolkningen i Södertälje samt förslag till insatser för stödja utveckling av olika processer, gruppmässigt och individuellt. Detta underlag ska tas fram i samverkan med den lokala romska föreningen.
 
Vill utveckla samarbetet mellan Sverige och Finland
Södertälje kommun avser att söka särskilda ESF-medel för delar av detta fortsatta arbete. Det finns också ideer att tillsammans med Finland (Jyväskylä kommun) utveckla samarbetet mellan kommuner i Sverige och Finland – särskilt i Mälardalen, vilka är bosättningskommuner för de finska kaleromerna.
 
Det finns också idéer om att genom ytterligare EU-medel söka att fördjupa och effektivisera erfarenheterna i arbetet med marginaliserade befolkningsgrupper, då särskilt romer. Sex nationer har arbetat med Equalprojektet.
 
Coaching och stöd implementeras i ordinarie verksamhet
Inget projekt med det "gamla" namnet Greppa Livet kommer att fortsätta – däremot implementeras coachingmetoden och det särskilda stödet till den romska befolkningen i ordinarie verksamhetsstruktur. Därefter ska Södertälje komplettera med ytterligare medel via ansökan till ESF-rådet. En ny romsk lokal förening har bildats med namnet Greppa Livet.
 
Mer information
Eva Bjurholm
Samordnare
Kommunstyrelsens kontor
Södertälje kommun
Telefon: 08-550 55 947
E-post: eva.bjurholm@sodertalje.se
 
 
[Källa: Södertälje kommun.]