Till sidans innehåll

Utbildningssituationen för romer

Synpunkter om romernas situation har framförts till Sverige från ett antal internationella organ.
 
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter understryker i sin rapport från ett besök i Sverige under 2004, att romer i Sverige drabbas hårt av fördomar och diskriminering. Det leder till svårigheter inom vissa områden, såsom utbildning, arbete och bostad.
 
Vidare poängteras i rapporten att det krävs åtgärder för att förbättra förhållandena när det gäller romska barns skolgång. Den svåra situation som romer i Sverige ställs inför måste angripas på ett samlat sätt så att alla områden i livet omfattas.
 
Barnombudsmannen uppmärksammar romernas situation
Barnombudsmannen, BO, har uppmärksammat romska barns och ungdomars situation i Sverige, senast i sin årsrapport för 2006. BO har utifrån romska barns och ungdomars synpunkter identifierat olika områden som är viktiga att arbeta vidare med för att förbättra situationen för dem.
 
Det handlar bland annat om

  • romska flickors och pojkars villkor och behov av stöd i skolan,
  • behovet av utbildning och kunskapsspridning om romsk kultur,
  • vikten av samverkan med föräldrarna för att förbättra romska flickors och pojkars situation i samhället.