Till sidans innehåll

Sammanfattning av kommittédirektiven

Vid regeringssammanträdet den 14 september 2006 fattades beslut om att inrätta en delegation för romska frågor. Delegationen inrättades därefter av regeringen i februari 2007.
 
Delegationen för romska frågor ska, med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romers situation i Sverige. Arbetet förutsätter en nära dialog och samverkan med romer.
 
Tre huvuduppgifter
Delegationen för romska frågors arbete består av tre huvuduppgifter:

  1. Delegationen ska utreda romers situation i Sverige genom att inhämta, sammanställa, analysera och redovisa erfarenheter och kunskap som finns på området. Delegtionen ska lämna förslag på hur romers livsvillkor i samhället ska kunna förbättras. Om det krävs kan delegationen göra kompletterande studier.
     
  2. Delegationen ska främja och stödja kommunala projekt och verksamheter som syftar till att förbättra romers situation. Det kan till exempel handla om att främja samråd mellan kommunala företrädare och romska representanter på orten. Det kan också innebära att stödja initiativ som bygger på dessa samråd.
     
  3. Delegationen ska informera och sprida kunskap om romer, bland annat romers kultur och historia, och om romers situation i Sverige till allmänheten, myndigheter och kommuner. I detta ingår att stödja och uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter och kommuner. Ett viktigt arbete är också att informera och sprida kunskap i skolor om romers kultur och villkor. 
     

Ska uppmärksamma romernas situation
Delegationen för romska frågor ska arrangera konferenser och seminarier, delta i internationellt samarbete i romska frågor. Delegationen ska också undersöka behovet av romska institutioner och möjligheterna till uppbyggnad av dem.
 
Delegationen ska särskilt uppmärksamma romska barns och ungdomars villkor och behov av stöd samt kvinnors och flickors situation. Delegationen ska också uppmärksamma situationen för äldre romer samt romer med funktionshinder.
 
I delegationens analyser och förslag ska det genomgående finnas ett jämställdhets- och barnperspektiv.
 
Kommunernas arbete
En del av delegationens uppdrag är att stödja kommunala aktiviteter. Det sker genom att sprida kunskap om vad som sker i olika kommuner och att stimulera nätverksbyggande mellan kommuner.
 
Under rubriken Kommunaktiviteter presenteras goda exempel på det arbete landets kommuner bedriver för att förbättra situationen för Sveriges romer. Gör din kommun ett bra arbete för att uppmärksamma och förbättra romernas situation?
 
Tipsa oss gärna om goda exempel genom att kontakta 
Tiina Kiveliö
Utredningssekreterare
Telefon: 08-405 24 38
E-post: tiina.kivelio@integration.ministry.se