Till sidans innehåll

Eskilstuna

Tshiko Työ - arbetsmarknadsprojekt för romer i Eskilstuna 2006-2007
 
Under 2005-2006 bedrevs en förstudie för att undersöka finska romers situation på arbetsmarknaden i Eskilstuna. Förstudien, som ägdes av Eskilstuna Finska förening, resulterade i att ett arbetsmarknadsprojekt startades av Eskilstuna kommuns Arbetsmarknads- och familjeförvaltning i samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektet med finansierades av ESF-rådet.
 
Tsihko työ - arbetsmarknadsprojekt för romer i Eskilstuna, bedrevs under ett år: augusti 2006-augusti 2007. Metoden, som genomsyrat arbetet redan från förstudien, är att romer själva ska vara delaktiga i processen, detta genomfördes bland annat genom romsk deltagarcoach och romsk cirkelledare, en man och en kvinna.
 
Totalt var det 19 romska deltagare som deltog under projekttiden. Av dessa erhöll två anställning, fem genomförde kortare yrkesutbildning och varav tre sedan fick uppdrag på ett bemanningsföretag, två läste grundläggande studier på Komvux, en genomgick taxi-kurs och påbörjade prov till taxichaufför, två personer hade praktik, fyra stycken avvek eller avslutade projektet på grund av sociala orsaker, två var intresserade av att starta eget inom syverksamhet och en kartläggning kring detta genomfördes.
 
Tar tid att hitta lösningar för alla behov
Många av de deltagare som var med i projektet undrade vad som skulle hända när projektet tog slut. Flera hade gjort framsteg genom att genomföra kortare yrkesutbildningar och startat grundläggande studier. En lärdom var att det tar tid att hitta lösningar för alla behov. Det krävs såväl extra stöd till romer men samtidigt måste övriga samhället bearbetas. Det krävs mer kunskap i näringslivet om romers situation, och att det ges möjlighet för fler att komma in i arbetslivet som saknar tidigare arbetslivserfarenhet. En viktig del är också att ge fortsatt utrymme för romsk kultur och historia.
 
Föreläsningar, fotoutställning och samverkansgrupp
Under projektets gång genomfördes föreläsningar riktat till personal i kommunen och arbetsförmedlingen, om romsk kultur och historia, samt om "synen på den andre" - hur vi skapar utestängande strukturer för olika grupper i samhället, och däribland romer. Projektets deltagare genomförde också en uppskattad fotoutställning på Eskilstuna museum med texter om sina liv, diskriminering, kultur och hur den förändras med tiden.
 
Materialet finns kvar på Eskilstuna stadsmuseum. En samverkansgrupp mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och familjeförvaltningen uppmärksammade under projekttiden även romska elevers situation och hur man stödja för att fler ska fullfölja skolan.
 
En sak som var tydlig under projekttiden var att det finns en vilja hos många av romerna att komma framåt men att det behövs extra stöd, och behov av aktivt arbete mot diskriminering som drabbar många romer.
 
Mer information
Projektledare: Sofia Eriksson, deltagarcoach: Richard Nyman, cirkelledare och föreläsare: Susanna Hedman.
 
För vidare information om arbetet med romerna i Eskilstuna kommun kontakta:
Margareth Lundgren
Telefon: 016-71 02 805
E-post: margareth.lundgren@eskilstuna.se
 
 
[Källa: Eskilstuna kommun.]