Till sidans innehåll

Uppsala

Uppsala kommun har sedan mitten av 1970-talet arbetat med riktade insatser för romska familjer.
 
Sedan 1994 har socialtjänsten arbetat samlat med ärenden som berör romska familjer:

 • 1994-1998 – genom ett projekt,
 • 1998-2004 – ordinarie romverksamhet,
 • från 2004 – handläggare i socialt arbete med romsk inriktning.
   

Romers möjligheter till integration, utbildning och egen försörjning ska stärkas.
Barnens behov ska uppmärksammas.
 
Uppsala kommun har även särskilt uppmärksammat boendefrågor och möjligheterna till bosättning, diskrimineringsärenden, sociala frågor och kontakter med bovärdar samt grannar. Ärenden med familjevåld har stigit de senaste åren vilket lett till ett intensifierat samarbete med socialtjänst, kvinnojourer och kvinnohus samt polis och andra rättsmyndigheter.
 
Socialtjänsten har idag kontakt med ett 100-tal familjer från fem olika romska grupper.
 
Grunden för arbetet

 • Individuellt och kollektivt samarbete med familjerna och deras nätverk.
 • Problemlösningar genom mobilisering av gemensamma krafter och viljor (minoritet och majoritet).
 • Kunskap om romernas historia, kulturella regler och koder.
   

Olika sätt att lösa problem
Under åren har Uppsala även prövat olika sätt att konstruktivt lösa problem tillsammans med romska familjer, bland annat genom följande metoder:

 • Samråd med romska representanter:
  – Hearing tillsammans med socialtjänstens olika enheter och romska representanter om romska familjers behov av samhällets stöd i oktober 2004.
  – Stöd och utveckling i föreningsfrågor.
  – Nätverksmöten i komplicerade familjeärenden.
   
 • Samarbete mellan skolor och skolområden:
  – Utvecklingsarbete i enskilda skolor; seminarier, handledning, stödpersoner.
  – Samråd kring gemensamma övergripande frågor och problem.
   
 • Samverkan med landstinget och Akademiska sjukhuset, UAS:
  – Information för sjukvårdspersonal om de romska kulturella reglerna.
  – Hälsoprojekt med sjuksköterskeskolan kring kvinnohälsa.
  – I samband med sjukhusvistelse eller dödsfall genomfört samråd och samarbete med UAS:s säkerhetssamordnare.
   
 • Kontakt och samarbete med Uppsala universitet, bland annat genom studentuppsatser, handledning och föreläsningar.
   

Mer information
Tiina Kiveliö
Metodutvecklare, Arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, Uppsala kommun
Telefon: 018-72 71 590
E-post: tiina.kivelio@uppsala.se
 
 
[Källa: Uppsala kommun.]