Till sidans innehåll

Utbildning

Delegationen för romska frågor för regelbundet samtal med företrädare för de romska organisationerna. Företrädarna uppger att bristerna är stora när det gäller romernas rättigheter i fråga om utbildning.
 
Många kommuner känner inte till vilka skyldigheter de har att tillhandahålla modersmålsundervisning i de olika varieteterna av romani chib. Det finns även en stor brist på utbildade lärare i romani chib och utbudet av läromedel är mycket begränsat.
 
Företräderna har pekat på att det är ett stort problem att de flesta romer har en mycket låg utbildningsnivå. De nämner flera orsaker till detta; romernas brist på skoltradition och misstro gentemot det svenska samhället, samt samhällets och skolans brist på information, förståelse och förmåga att hantera de problem som kan uppstå i skolan eller hemmet.
 
Få romska skolelever går ut grundskolan med fullständiga betyg, ännu färre genomför en hel gymnasieutbildning eller en akademisk utbildning.
 
Svårigheter på arbetsmarknaden
Den låga utbildningsnivån och den omfattande diskrimineringen av romer leder till att romer har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Det finns dock en stor efterfrågan bland många vuxna romer att få en utbildning.
 
De romska representanterna har också pekat på att skolornas utbildning om romerna, deras språk, historia och kultur är bristfällig och många gånger helt obefintlig, trots att skolans läroplaner föreskriver att sådan undervisning ska ske. Företrädarna uppger även att det saknas läromedel för att undervisa om romerna.
 
Låg kunskap bland kommuner och myndigheter
Kunskaperna i kommuner och hos de statliga myndigheterna om att det finns rättigheter avseende de nationella minoriteterna och minoritetsspråken framstår fortfarande som mycket låg.
 
Många romska företrädare upplever att det råder okunskap om att det finns en minoritetspolitik och vilka de nationella minoriteterna är. Det finns enligt dem en brist i genomförandet av minoritetspolitiken på den lokala och regionala nivån. Det medför att det kan vara svårt för enskilda att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken när de till exempel försöker få modersmålsundervisning för sitt barn i förskolan och skolan.
 
Romer känner sig diskriminerade
Representanter för de romska organisationerna har vid upprepade tillfällen framfört att diskriminering av romer är ett stort problem. Inom Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings, DO:s, projekt om diskriminering av romer 2002–2004 genomfördes en enkätundersökning om romers upplevelse av diskriminering.
 
I undersökningen uppgav nära 80 procent av de tillfrågade som var arbetslösa att de trodde sig sakna arbete på grund av att arbetsgivare hellre anställer personer som inte har romsk bakgrund. Cirka 40 procent uppgav att de väljer att inte berätta om sin romska bakgrund när de söker arbete och nära 20 procent uppgav att de blivit illa behandlade eller fått dålig service vid kontakter med arbetsförmedlingen.