Till sidans innehåll

Norrköping

Projektet "Samverkansforum med romer" startade den 1 september 2006 och vände
sig till nyanlända romer från före detta Jugoslavien och som bor i Norrköpings kommun.

 
Syftet med projektet var bland annat att synliggöra romerna, öka kunskapen om romer och att underlätta integrationsprocessen. En projektledare med romsk bakgrund anställdes att leda projektet. En styrgrupp med representanter från uppdragsgivarna, det vill säga utbildningskontoret, flykting- och invandrarkontoret, planeringskontoret och Norrköpings samordningsförbund utsågs och en referensgrupp bildades.
 
Fokus på frågor kring utbildning och egenförsörjning
Under projektets gång har intervjuer, samtal, informationsinsatser och uppsökande verksamhet legat till grund för arbetet. Projektet har fokuserat på frågor kring utbildning och egenförsörjning. Projektet har visat att det både råder bristande kunskaper i den romska gruppen om det svenska samhället och bristande kunskaper hos majoritetsbefolkningen om romer och den romska kulturen. Detta leder ofta till missförstånd.
 
Projektet har bidragit till att processer har startat ute i verksamheterna och att intresset och kunskapen om romer och den romska kulturen har förbättrats något, genom att frågorna om romer lyfts fram, men kunskapen om den romska minoritetens historia, kultur, språk och religion bör breddas och fördjupas.
 
Skolfrånvaron och måluppfyllelsen för romska elever har belysts under projekttiden men behöver utredas vidare. Även när det gäller vuxna romers situation, utbildningsnivå och arbetslöshetens omfattning behöver dessa områden utredas vidare. Antalet vuxna romer som deltar i yrkesinriktade utbildningar har ökat något under projekttiden, men arbetet med att motivera till studier behöver förbättras.
 
Styrgruppen har under projekttiden byggt upp kunskap kring romernas situation och kultur och föreslås fortsätta följa de romska frågornas utveckling. Gruppens ansvar blir också att hålla kontakt med den nationella delegationen för romska frågor, för att se vilket stöd Norrköpings kommun kan få i arbetet med att utveckla nya metoder.

Läs rapporten
Klicka på dokumentet till höger för att läsa rapporten från projektet "Samverkansforum med romer".